Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 12.08.2020 w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej regulamin określa zasady udzielania telefonicznych porad medycznych w Centrum Medycznym Renoma Sp. z o.o. Regulamin dostępny jest w formie papierowej do wglądu w rejestracji przychodni  oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej : www.renoma-med.pl

Teleporady odbywają się w formie telefonicznej po wcześniejszym umówieniu terminu za pomocą:

 • rezerwacji telefonicznej pod numerem: 42 278 70 87 , 535-118-444.
 • drogą mailową: rejestracja@renoma-med.pl
 • za pośrednictwem osób trzecich.

Termin teleporady ustalany jest wspólnie z pacjentem – w dniach i godzinach pracy POZ . W przypadkach uzasadnionych medycznie teleporada udzielana jest niezwłocznie.

Osobami udzielającymi teleporad mogą być lekarze, pielęgniarki lub położne.

W celu zrealizowania teleporady w wyznaczonym dniu i ustalonym przedziale czasowym osoba udzielająca teleporady dzwoni do pacjenta i udziela, po weryfikacji tożsamości pacjenta, porady przez telefon. Kontakt z pacjentem następuje na podany przez pacjenta numer telefonu.

Jeśli stan zdrowia lub zgłaszany problem tego wymaga w trakcie teleporady, lekarz ma prawo zdecydować o konieczności odbycia wizyty stacjonarnej przez pacjenta.

W trakcie teleporady lekarz może wystawić:

 • e-skierowanie na badania laboratoryjne, obrazowe ,do poradni specjalistycznych
 • e-receptę – kod umożliwiający jej realizację zostanie podany podczas teleporady
 • e-zlecenia na wyroby medyczne
 • e-zwolnienia .

Korzystanie z Teleporad przez pacjenta jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na to, aby informacje przez niego przekazywane podczas rozmowy z lekarzem zostały umieszczone w jego dokumentacji medycznej.

Każdorazowo teleporada jest udzielana w warunkach gwarantujących poufność, w tym przy zapewnieniu braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady.

W przypadku braku możliwości kontaktu z pacjentem pod podanym przez pacjenta numerem telefonu osoba udzielająca teleporady podejmuje co najmniej trzykrotne połączenie, w odstępie nie krótszym niż 5 minut . Po tym okresie wizyta zostaje uznana za anulowaną.

 

Wgląd w dokumentację medyczną pacjent może uzyskać po założeniu Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie internetowej: https://pacjent.gov.pl/ lub stacjonarnie w Centrum Medycznym Renoma Sp. z o.o.

 

Od 1 października 2021 to pacjent ma zdecydować, czy chce skorzystać z teleporady czy wizyty stacjonarnej w przychodni. Teleporady będą zabronione:

 • w przypadku pacjentów rozpoczynających leczenie w danym podmiocie albo objętych opieką w danym podmiocie, ale zgłaszających nowy problem zdrowotny,
 • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
 • w związku z podejrzeniem, zdiagnozowaniem i leczeniem choroby nowotworowej,
 • w przypadku dzieci do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania.

Z możliwości udzielania zdalnych porad wyłączone zostały świadczenia z zakresu stomatologii, psychiatrii oraz rehabilitacji. U pozostałych specjalistów wizyta musi się odbyć tradycyjnie, jeśli pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady.