Logopeda – prowadzi badania i działania praktyczne w zakresie ogólnej diagnozy stanu rozwoju mowy i ogólnej terapii zaburzeń komunikacji człowieka na różnych etapach rozwoju i w różnych sferach aktywności: edukacyjnej, społecznej i zawodowej.

Poradnia logopedyczna oferuje usługi w zakresie:

 1. diagnozy i terapii wad wymowy, tzw. dyslalii, w tym:                                                                                                                                       
 •  Seplenienia – nieprawidłowa realizacja głosek ś, ź, ć, dź / s, z, c, dz / sz, ż, cz, dż.

 •  Kappacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski K

 •  Gammacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski G

 •  Betacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski B

 •  Lambdacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski L

 •  Rotacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski R

 •  Mowy bezdźwięcznej – zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami, np. B – P, D – T, G – K.

 1. diagnozy i terapii opóźnionego rozwoju mowy
 2. diagnozy i terapii zaburzeń mowy i komunikacji (zaburzenia ze spektrum autyzmu, niepełnosprawność intelektualna, alalia, afazja, zespół Downa, mózgowe porażenie dziecięce i inne)
 3. profilaktyki zaburzeń mowy:
 • Ćwiczenia mające na celu stymulowanie mowy

 • Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne

 1. konsultacji logopedycznych oraz jednorazowych porady
 2. kineziotapingu logopedycznego
 3. diagnozy I terapii afazji