Prowadzisz własną firmę?

Zatrudniasz pracowników?

Pamiętaj, o obowiązku przeprowadzania badań lekarskich pracobiorców!

Na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków związanych z ochroną zdrowia pracowników, a jednym z nich są obowiązkowe badania lekarskie.

Profilaktyczne badania lekarskie dzielą się na następujące grupy:

  • badania wstępne – są obowiązkowe dla osób przyjmowanych do pracy, pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowisko albo pracowników przenoszonych na stanowisko pracy, na którym występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia; pracownicy ponownie przyjmowani przez tego samego pracodawcę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę są zwolnieniu z tych badań,
  • badania okresowe – podlegają im wszyscy pracownicy, a częstotliwość ich przeprowadzania ustala lekarz  biorąc pod uwagę stan zdrowia pracownika oraz warunki pracy charakterystyczne dla zajmowanego stanowiska pracy,
  • badania kontrolne –  mają na celu sprawdzenie czy pracownik po odbytej chorobie może wykonywać pracę na swoim stanowisku; przeprowadzane są w przypadku niezdolności pracownika do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż 30 dni (art. 229 §2 Kodeksu pracy),
  • badania końcowe –  tego typu badania są bardzo pomocne przy ustaleniu, czy dana osoba cierpi na chorobę zawodową; przeprowadzane na wniosek pracownika, który pracował w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających.